Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van B&B Bouw aan.
De algemene voorwaarden zijn gecategoriseerd opgesteld zodat u makkelijk kunt zoeken naar specifieke onderwerpen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door B&B Bouw geleverde goederen, diensten en uitgevoerde of uit te voeren werken. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Middelburg op 1 augustus 2011 onder nummer 68748019. Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf datum en tijdstip van definitief maken (ondertekenen) van een opdracht, uit te voeren werk  of bestelling, ook al zijn goederen of diensten of uit te voeren werk nog niet of niet geheel uitgevoerd of geleverd.

U kunt deze algemene voorwaarden lezen en/of downloaden via deze webpagina of opvragen bij de Kamer Van Koophandel.

1-1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle tot stand gekomen overeenkomsten, aangegaan door Buth Bouw V.O.F., gevestigd te Poortvliet, hierna te noemen B&B Bouw.
1-2. Bijzondere bepalingen die van de voorwaarden van B&B Bouw afwijken, zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1-3. De door de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst verschuldigde betalingen worden berekend op grondslag van regiewerk dan wel aangenomen werk.

2-1. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen bieden geen enkele grond voor het ontbinden of opschorten van de overeenkomst of het opschorten of niet nakomen van betalingsafspraken.
2-2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2-3. Tenzij anders is overeengekomen, is B&B Bouw gedurende 30 dagen gehouden zijn aanbiedingen gestand te doen.

3-1. Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2. Mondelinge aanbiedingen door B&B Bouw of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

3-3. Een kennelijke vergissing of verschrijving bindt B&B Bouw niet.

3-4. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van B&B Bouw binden de laatste niet, voor zover ze door B&B Bouw niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5-1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor B&B Bouw door zijn bevestiging.

5-2. Elke met B&B Bouw aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat B&B Bouw van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat B&B Bouw zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie B&B Bouw zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden ofwel B.K.R. te Tiel.

5-3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door B&B Bouw bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor B&B Bouw niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

5-4. Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

6-1. B&B Bouw aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

6-2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van B&B Bouw onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6-3. Algemene voorwaarden worden slechts door B&B Bouw aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

7-1. Op alle door B&B Bouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B&B Bouw. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

7-2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van B&B Bouw en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van 5.000 euro onverminderd het recht van B&B Bouw om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

8-1. B&B Bouw is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden uit te voeren.

8-2. B&B Bouw aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8-3. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk –door een niet aan B&B Bouw te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is B&B Bouw gehouden de noodzakelijke wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren. Uit deze omstandigheden voortvloeiend meerwerk komt voor verrekening in aanmerking.

9-1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat B&B Bouw tijdig kan beschikken:

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegeven, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met B&B Bouw.
 2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
 5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in de muren enzovoort.
 6. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9-3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor B&B Bouw voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10-1. In alle gevallen wordt door B&B Bouw onder ‘grond’ of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.

10-2. Indien bij sloop- of ander werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen, komen de  kosten van verwijdering daarvan voor rekening van de opdrachtgever, zelfs als de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn. In geval van aanwezigheid van de hier bedoelde stoffen dient de opdrachtgever de hoeveelheden en de locaties van de stoffen aan B&B Bouw tijdig kenbaar te maken.

Opdrachtgever machtigt B&B Bouw om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

B&B Bouw is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te bedingen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van B&B Bouw de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

13-1. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht op algehele verrekening.

13-2. Onvoorziene tussentijdse wijzingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend aan hoofdaannemers, onderaannemers en of bedrijven. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van particulieren.

13-3. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

 1. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
 2. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
 3. exclusief heffingen en toeslagen van overheidswege;
 4. exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 5. vermeld in Euro;
 6. Ingeval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is B&B Bouw gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij sprake is van een opdracht tegen vaste aanneemsom. Deze bepaling is gelijk aan de toepasbaarheid genoemd in artikel 13-2;

13-4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is de opdrachtgever bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop hij daarvan in kennis is gesteld, te annuleren.

13-5. B&B Bouw heeft het recht om het uiteindelijke bedrag voor gebruikte materialen op de eindafrekening na oplevering, maximaal 10% te verhogen ten opzichte van de vooraf vastgestelde aanneemsom indien B&B bouw aannemelijk kan maken dat er meer materiaal gebruikt is of nodig was dan redelijkerwijs was te voorzien, als gevolg van een omstandigheid die B&B Bouw niet kan worden toegerekend.

13-6. Indien de prijsfluctuatie meer dan 15% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

14-1. Alle door de opdrachtgever geleverde en te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14-2. B&B Bouw stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar. B&B Bouw is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. Opdrachtgever dient desgevraagd ten alle tijde mee te werken aan het uitvoeren van een dergelijke keuring en het ondertekenen van een goedkeuringsverklaring.

14-3. De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten doorzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van B&B Bouw komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht door hem/haar te zijn goed gekeurd.

14-4. De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door B&B Bouw tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan B&B Bouw toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening. 14-5 Ondergeschikte veranderingen (bv. Kleine modelveranderingen) van of aan de door B&B Bouw doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

15-1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welk aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door B&B Bouw extra in rekening gebracht. 15-2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en  schriftelijk aan B&B Bouw ter kennis zijn gebracht. B&B Bouw zal een wijziging van welke aard dan ook altijd schriftelijk of per mail bevestigen. Indien B&B Bouw binnen 24 uur na het verzenden van de mail geen protest ontvangt m.b.t. de wijziging zal de wijziging definitief zijn. Wijzigingen kunnen niet mondeling of via de telefoon worden overeengekomen.

15-3. B&B Bouw behoudt zich het recht voor leveringstermijnen op te schorten in verband met een wijziging in de opdracht als bedoeld in dit artikel.

16-1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16-2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van B&B Bouw op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16-3. Door B&B Bouw te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 16-4 Onvoorziene omstandigheden in welke vorm dan ook zullen door B&B Bouw altijd ten laste van de opdrachtgever gelegd worden.

17-1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door B&B Bouw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens B&B Bouw gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan B&B Bouw als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht B&B Bouw te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

17-2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt B&B Bouw zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden bieden nimmer grond om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en B&B Bouw schriftelijk anders is overeengekomen.

18-1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever B&B Bouw schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij B&B Bouw een redelijke termijn stelt de werkzaamheden alsnog op te leveren. De opdrachtgever kan niet eerder rechten doen gelden dan na verstrijken van de laatstbedoelde termijn en oplevering vooralsnog is uitgebleven.

18-2. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor B&B Bouw geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen. Rechten op grond van onvoorziene omstandigheden worden door B&B Bouw voorbehouden.

18-3. De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van B&B Bouw zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18-4. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

19-1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop B&B Bouw dit de opdrachtgever schriftelijk/ mondeling heeft meegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat B&B Bouw schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/ of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19-2. Kleine gebreken zullen door B&B Bouw zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is B&B Bouw slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van de gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan B&B Bouw is toe te rekenen.

19-3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlegd, indien stagnatie optreedt, welke B&B Bouw niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel ‘Overmacht’ genoemd.

20-1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, B&B Bouw terstond schriftelijk in kennis te stellen.

20-2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering B&B Bouw wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20-3. B&B Bouw dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20-4. Indien de reclame naar het oordeel van B&B Bouw juist is, zal B&B Bouw hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

21-1. B&B Bouw is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke;
 5. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 6. Als B&B Bouw bij de opdrachtgever schade heeft veroorzaakt en de opdrachtgever heeft dat zonder te melden aan B&B Bouw door een derden laten repareren dan zal B&B Bouw de kosten die daar voor in rekening zijn gebracht bij de opdrachtgever niet vergoeden.
 7. B&B Bouw is niet aansprakelijk in de volgende specifieke gevallen:
  • Bij het boren in een muur, waarachter of waarin bijvoorbeeld een niet zichtbare of niet, met de door B&B Bouw gebruikelijk gehanteerde apparatuur, op te sporen waterleiding is weggewerkt, waar in dit geval door- heen wordt geboord.
  • Hetzelfde geldt voor het instorten van de muur waarin geboord, geslepen of gefreesd wordt. Het beschadigen van het stucwerk, het doorboren van gas/water/cv of elektra leidingen.
  • Als B&B Bouw bijvoorbeeld de opdracht krijgt om een muur te slopen, of een kozijn weg te halen en er ontstaat gevolgschade aan het huis, dan is de opdrachtgever aansprakelijk.
  • Hetzelfde geldt als B&B Bouw bijvoorbeeld niet volgens de gestelde normen kan of mag werken, dan tekent de opdrachtgever hiervoor een verklaring dat hij/zij alle aansprakelijkheid voor zijn rekening neemt en weet dat de uitvoering aldus niet is toegestaan.

21-2. B&B Bouw is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van B&B Bouw of van hen, die door B&B Bouw te werk zijn gesteld op de aan B&B Bouw opgedragen werk(en).

21-3. B&B Bouw zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-4. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van B&B Bouw.

22-1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar B&B Bouw of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van B&B Bouw, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van B&B Bouw, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor B&B Bouw overmacht op, die B&B Bouw ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden.

22-2. B&B Bouw is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de reeds geleverde prestaties te vergoeden, als ware sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Garantie op de door B&B Bouw geleverde en/of uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen en/of schriftelijk door B&B Bouw is verstrekt. De garantie wordt slecht verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door B&B Bouw geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door B&B Bouw geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betrekking heeft op door B&B Bouw uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of onvoldoende geschikt zijn, als mede in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden. Voor verkochte en geleverde  goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Werkt B&B Bouw voor de opdrachtgever op ZZP basis dan geeft B&B Bouw geen garantie en is B&B Bouw niet aansprakelijk te stellen, tenzij er sprake is van opzet.

24-1. Zolang B&B Bouw geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van B&B Bouw.

24-2. B&B Bouw heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

25-1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor allen reeds in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal B&B Bouw ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijk termijn is gegund om alsnog na te komen. B&B Bouw heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontboden;
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25-3. B&B Bouw is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door B&B Bouw reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van B&B Bouw op vergoeding van kosten en schade interesten.

26-1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door B&B Bouw voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26-2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

 1. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per 7 dagen cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een periode van 7 dagen worden in deze als volle periode berekend;
 2. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten maximaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00 mits dit 15 % van de hoofdsom is;
 3. heeft B&B Bouw het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen, mits het percentage van 15% van de hoofdsom hiermee niet wordt overschreden B&B Bouw zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

26-3. B&B Bouw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Op alle door B&B Bouw gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.  Afwijkende voorwaarden, hoe ook genaamd – waarbij inbegrepen de artikelen 1641, 1642, 1643, 1646, 1647 en 1648 van Boek 7 ABW – gelden niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

28-1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van B&B Bouw, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

28-2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van B&B Bouw onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

29-1. Aangaande tegelwerken; Prijzen worden berekend volgens de schriftelijke offerte en/of (opdracht)bevestiging; afzonderlijk worden (in sommige gevallen achteraf) berekend: het symmetrische, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van tegels; het zagen en in verstek maken en overige bewerkingen van tegels; het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement; het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels; het verwerken van meer dan twee centimeters specie of gipsmortel achter tegels die op wanden of vensterbanken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan drie centimeters specie of andere mortel onder tegels die op vloeren worden gelegd; afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen; het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten, opstanden, putten, wasbakken, kolommen, dilataties, enz.; het herstellen van beschadigingen, ontstaan buiten toedoen van B&B Bouw , aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten. Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals o.a. leidingen, contactdozen, aanrechten, baden, kranen enz. evenals aansluitingen van tegelwerk op ander materialen zoals stucwerk, metselwerk e.d.

29-2. In geval van gebreken in het geleverde heeft opdrachtgever slechts aanspraken op B&B Bouw voor zover de zaken nog niet verwerkt zijn. Indien de opdrachtgever volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar, indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt. Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaardingen van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding (Toelichting: Haarscheuren in geglazuurde  materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren gegeven). B&B Bouw staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

29-3. De te betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind- en waterdicht, goed verlicht en goed bereikbaar met op de bouw gebruikelijke transportmiddelen, dus geheel “tegelklaar” ter beschikking te worden gesteld. Het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogten en afschot in vloeren, moet door de opdrachtgever tijdig geschieden. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloer) en waterpas (vloer) evenals voldoende droog dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van B&B Bouw met inachtneming van de daarvoor geldende normen. Indien de te betegelen ruimten niet aan één of meer van bovengenoemde eisen voldoen, heeft B&B Bouw het recht om zijn werkzaamheden niet aan te vangen c.q. te staken. De opdrachtgever is gehouden de hierdoor ontstane kosten aan B&B Bouw te vergoeden. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.

Indien bij sloop- of ander werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen behoudt B&B Bouw zich te allen tijde het recht voor om alle werkzaamheden per direct te stoppen en het bouwterrein of de werklocatie met directe ingang te ontruimen. Eventuele schade of gevolgschade die voort kunnen vloeien uit deze beslissing komen niet voor rekening van B&B bouw. Ook komt het verwijderen van schadelijke stoffen te allen tijde niet voor rekening van B&B Bouw, zelfs als de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn.

B&B bouw behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de door B&B bouw geformuleerde en gehanteerde algemene voorwaarden. Wijzigingen treden slechts in werking na aanvaarden van een geheel nieuwe opdracht en niet tijdens het uitvoeren van een reeds aanvaarde opdracht.